O badaniu

Badanie, którego celem było poznanie wiedzy dorosłych Polek na temat endometriozy,  zrealizowane zostało w dniach 01.03-08.03.2019 przez instytut badawczy BIOSTAT, metodą wywiadów on-line (CAWI). Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego Panelu Badanie Opinii. W ramach badania przeprowadzono 1000 ankiet wśród kobiet które, które ukończyły 18 lat. Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez BIOSTAT.

Panel Badanie Opinii to ogólnopolska platforma internetowa, gromadząca tysiące polskich konsumentów i klientów firm z  różnych branż produkcyjnych i usługowych – dzięki rozbudowanej i silnie zdywersyfikowanej bazie potencjalnych respondentów oraz zastosowanym rozwiązaniom programistycznym, stwarza ona możliwość m.in. cyklicznego badania preferencji i zwyczajów zakupowych, a także postrzegania marek przez różne grupy konsumentów

Jest to pierwszy tego typu raport dotyczący endometriozy w Polsce.

Charakterystyka próby

W badaniu panelowym wzięło udział 1000 pełnoletnich kobiet. Podczas realizacji badania zastosowano celowy dobór próby. Wykorzystanie celowego doboru próby jest w tym przypadku zasadne ze względu na metodę realizacji badania. Ponieważ zdecydowano się na realizację badania przy wykorzystaniu internetowego panelu badawczego, dotarcie do grupy kobiet z ostatniego przedziału wiekowego byłoby znacznie utrudnione.

 

Próbę reprezentatywną uzyskanoby poprzez przeprowadzenie wywiadów zgodnie z niżej przedstawionym zestawieniem:

18 – 29 lat – 168

30 – 39 lat – 188

40 – 49 lat – 161

50 lat i więcej – 482

Łącznie: 1000

Wiek

Największy odsetek respondentek dotyczy kobiet mieszczących się w przedziale 18-29 lat. Grupa ta stanowi 29,7% wszystkich badanych kobiet. Badane w wieku 30-39 lat stanowią 26,8% całości ankietowanej grupy, natomiast respondentki w wieku 40- 49 lat 21%. Odsetek ankietowanych w przedziale wiekowym 50+ lat wyniósł 22,5%.

Miejsce zamieszkania

Największy odsetek badanych, które brały udział w ankiecie to osoby z wykształceniem wyższym (40,7%) oraz średnim (38,9%). Respondenci, którzy posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe stanowią 7,2% a policealne 9,2% całości badanej grupy. Najmniej badanych respondentek posiada wykształcenie podstawowe – 4%

Województwo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wykształcenie

Największy odsetek badanych, które brały udział w ankiecie to osoby z wykształceniem wyższym (40,7%) oraz średnim (38,9%). Respondenci, którzy posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe stanowią 7,2% a policealne 9,2% całości badanej grupy. Najmniej badanych respondentek posiada wykształcenie podstawowe – 4%